DHL偏远停止更新紧急通知
   接DHL通知,DHL偏远数据库已不再更新,我司将不再通知偏远待确认,货物偏远地区费用按DHL账单结算(DHL偏远费账单是6个月以内账单才下来),等账单下来后需要再补收这个费用的,期间可能无法提前查到是否偏远,出货前自己可以打DHL免费电话95380查询,请知悉! 
                 融航国际货运代理有限公司   2018.3.21新闻分类
收缩